Quick contact info

Introducing a truly professional WordPress theme built to last! We developed Wilmër for all construction & architecture sites.

icon_widget_image Monday-Friday: 9am to 5pm; Satuday: 10ap to 2pm icon_widget_image 7300-7398 Colonial Rd, Brooklyn, NY 11209, USA icon_widget_image + (123) 1234-567-8900 + (123) 1234-567-8901 icon_widget_image wilmer@mikadothemes.com wilmer2@mikadothemes.com
a

مقاوم سازی به روش FRP الیاف کامپوزیت

مقاوم سازی ستون، تیر، دیوار و دال توسط الیاف کامپوزیت FRP

 FRP چیست؟

استفاده از کامپوزیتهای با زمینه پلیمری در بهسازی سازههای بتنآرمه طی سالیان اخیر از رشد قابل توجهی برخوردار بوده اسـت که دلیل اصلی آن نیاز به افزایش عمر بهرهبرداری و ارتقای اساسی زیرساختها در تمامی نقاط دنیا میباشـد. از ویژگـیهـای اصـلی کامپوزیتهای پلیمری میتوان مقاومت مناسب در برابر خوردگی، سادگی اجرا در محل نصب و سبکی آنها را برشمرد. عامل دیگر در
گسترش کاربری مصالح
FRPکاهش قیمت این مصالح میباشد. شاید یک دهه قبل استفاده از کامپوزیتهای FRPروشی لوکس و گرانقیمتی بهنظر میرسید ولی اکنون قیمت این مصالح به مراتب تنزل نموده است.

FRP (Fiber Reinforced Polymer) نوعی ماده کامپوزیت متشکل از ۲ بخش فیبر یا الیاف تقویتی است که به وسیله یک ماتریس رزین از جنس پلیمر احاطه شده است. فیبرهای تشکیل دهنده در یک راستا یا دو راستای عمود بر هم قرار داشته باشند

 

بطور کلی مقاومسازی سازههای بتنی موجود یا مرمت آنها بهمنظور تحمل بارهای مضاعف طراحی، بهبود نارساییهـای ناشـی از فرسایش، افزایش شکلپذیری سازه یا سایر موارد با استفاده از مصالح مناسب و شـیوه هـای اجرایـی صـحیح بطـور متعـارف انجـام میگردد. استفاده از صفحات فولادی بهصورت پوشش خارجی، غلافهای بتنی یـا فـولادی و پـس کـشیدگی خـارجی، تعـدادی از
روشهای متعارف موجود میباشند.


استفاده از مواد مرکب ساختهشده از الیاف در محیط رزین پلیمری بهعنوان پلیمرهای مسلح شده با الیاف
Fiber Reinforced ) ،Polymers (FRPبهعنوان یک ضرورت در جایگزینی مصالح سنتی و شیوه های موجود معرفی شده است. سیستم FRPبـدین صورت تعریف میشود که الیاف و رزینها برای ساخت چند لایه مرکب مورد استفاده قرار می گیرند، بهنحویکه رزینهـای مـصرفی به منظور چسباندن چندلایه مرکب به سطح بتن زیرین و پوششها بهمنظور محافظت مصالح ترکیب شده استفاده میشـوند. پوشـش های معمول که بهمنظور زیبایی ظاهری مورد استفاده قرار می گیرند بهعنوان قسمتی از سیستم FRPدر نظر گرفته نمیشوند.


مصالح ،
FRPسبک، مقاوم در برابر خوردگی و دارای مقاومت کششی بالا میباشند. ایـن مـصالح بـه شـکلهـای مختلـف و در گسترهای از انواع ورقههای چند لایه کارخانهای گرفته تا ورقههای خشک قابل پیچش روی اشکال مختلف سازه ای قبـل از اضـافه کردن رزین، قابل دسترس می باشند. در اغلب موارد سیستم های FRPکه به صورت پروفیل های نسبتاً نازک عملآوری شـده، در اجرا مطلوب میباشند. بخصوص در مواقعی که ظاهر کار تمام شده یا امکان دسترسی مدنظر باشد. گرایش روز افزون به استفاده از سیستمهای FRPبرای مقاومسازی یا مرمت سازه هـا دلایـل گونـاگون دارد. اگـر چـه الیـاف و رزینهای مورد استفاده در سیستمهای FRPنسبت به دیگر مصالح متعارف مانند بتن و فولاد گرانتر هستند، لیکن اغلب هزینههـای مربوط به دستمزد و تجهیزات نصب سیستمهـای FRPارزانتـر مـیباشـند. ایـن سیـستم هـا همچنـین مـیتواننـد در سـطوحی بـا دسترسیهای محدود یا جاهایی که اجرای شیوه های متعارف با مشکلاتی مواجه هستند، مورد استفاده قرار گیرند

 

 پروژه های مقاوم سازی شده به روش FRP

– شهرک شهید بهشتی – بتاجا

– برج سنبل – بانک پارسیان

– ساختمان مرکزی سازمان نقشه برداری ایران

– هتل فرهنگیان مشهد – آموزش و پرورش مشهد

– مصلای قم

– مسجد اعظم قم

– مخابرات اصفهان

– دانشکده علوم پایه دانشگاه کردستان

– استانداری هرمزگان

– ترمینال دولت ساری – سازمان عمران ساری

– دادگستری رامیان

– ساختمان اداری سهروردی بیمه ایران

– ساختمان اداری ایران زمین بیمه ایران

– پروژه الغدیر- ستاد مشترک نیروهای مسلح

– پروژه مقاوم سازی ساختمان اداره مالیات فردیس استان البرز

– مقاوم سازی ساختمان های پروژه خورشید هشتم – پیشوا – استان تهران

– پروژه مقاوم سازی ساختمان تجاری لاله زار

– اداره مالیات و دارایی فردیس استان البرز

و …

همچنین تمامی الیاف این شرکت در پروژه­های مختلف آزمایش گردیده و مورد تأیید مشاوران زیر قرار گرفته است:

– میراگر تجهیز

– گومز

– ایران بن

– بعد تکنیک

– مهرآرازان شهر

– مهندسین مشاور فردانش

در صورت تمایل کارفرمای محترم، این شرکت می تواند از هر یک از مشاوران فوق، تأییدیه مصالح اخذ نماید.


 

 

Call Now Button